Fokus på verkligheten

Personliga utveckling för dig
Programmet Fjärrvärmeframtid ger dig personliga verktyg för att driva utvecklingen och perspektiven som krävas för att lyckas. Genom programmet breddar du din förmåga att se samband i affären och i att förutse din verksamhets utmaningar. Du fördjupar dina insikter kring ledarskap och personlig kommunikation samt ökar din förmåga att agera proaktivt.

Företagsnytta för företaget
Programmet Fjärrvärmeframtid ger dig instrumenten som hjälper ditt företag att möta framtiden genom att utveckla företagets affärsmodell och ta tag i de utmaningar som ditt fjärrvärmeföretag står inför. Under programmet arbetar vi gemensamt fram lösningar till ett antal utmaningar som just ditt företag står inför.

Intervjuer som utgångspunkt
Utgångspunkten för vårt program är deltagarnas egna utmaningar och problem hämtade från den egna vardagen. Vi fokuserar på konkreta frågeställningar som vi sedan arbetar med och löser under programmets gång.

Före programmets start intervjuas alla deltagare. Sedan inkluderar vi deltagarnas utmaningar och hur dessa bäst ska lösas i programmet. Vi kopplar samman frågeställningarna med relevant teori, sätter samman grupper från olika fjärrvärmeföretag som har likartade utmaningar och tar med inspirerande exempel från andra företag och branscher. Sedan arbetar grupperna med stöd av handledarna fram olika tänkbara, konkreta handlingsplaner och lösningsförslag.